Opłaty - Przedszkole nr 5 w Lublinie - Racławicka

Article heading icon

Opłaty

Odpłatność za przedszkole reguluje uchwała nr 1476/L/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin ( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2023 r, poz. 3859)

Jak dokonać płatności za przedszkole?
Dokonując opłaty za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego należy posługiwać się indywidualnym numerem rachunku, podając w tytule przelewu następujące informacje: opłata za Przedszkole nr 5; kwota: czesne + żywienie; nazwisko i imię dziecka; adres zamieszkania dziecka.

Wpłat za przedszkole dokonywać będą Państwo za dany miesiąc "z dołu", czyli za faktyczną liczbę dni obecności dziecka w przedszkolu. W związku z tym za miesiąc wrzesień dokonają Państwo wpłaty w miesiącu październiku, itd.
Termin wpłat: do 10 dnia każdego miesiąca.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu zawiera dwie składowe:

  • z tytułu wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie;
  • za żywienie.

Podstawa obliczenia opłaty:

ilość godzin wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie x 1,30 zł (stawka opłaty)
opłata za żywienie (ilość dni roboczych x 8 zł – wysokość dziennej stawki żywieniowej).
Nie zmieniły się wartości procentowe dotyczące ulg w odpłatnościach dla tzw. dużej rodziny (tzw. 3+) posiadającej troje i więcej dzieci ):

  • ulga na jedno dziecko uczęszczające do p– la prowadzone przez M. Lublin-50%
  • ulga na dwoje dzieci uczęszczające do p – la: na pierwsze – 20%, na drugie – 80%
  • ulga na troje dzieci: na pierwsze – 20%, na drugie – 80%, na trzecie – 100%

Od rodziców dzieci 6-letnich GMINA nie pobiera opłat za świadczenia w czasie przekraczającym podstawę programową. Oznacza to, że rodzice nie uiszczają opłaty za czesne, jedynie za żywienie.