Deklaracja dostępności - Przedszkole nr 5 w Lublinie - Racławicka

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 5 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 5 w Lublinie

Aleje Racławickie 42b, 20-043 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 30.11.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.11.2023 r.

Strona internetowa Przedszkole nr 5 w Lublinie jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie Przedszkole nr 5 w Lublinie
Strona Przedszkole nr 5 w Lublinie posiada między innymi następujące ułatwienia:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 30.11.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 30.11.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Przedszkola - Bożena Pietrosińska, poczta@p5.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (081) 466-47-12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 5 w Lublinie

Al. Racławickie 42b, 20-043 Lublin

tel/fax: 081 533-85-12

e-mail: poczta@p5.lublin.eu

 

Budynek, w którym mieści się Przedszkole nr 5 w Lublinie, nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózku inwalidzkim, ale ma podjazd dostosowany do wózków inwalidzkich. Dojazd transportem publicznym MPK od ul. Al. Racławickie (przystanek 01 Spadochroniarzy oraz 02 Rondo Krwiodawców). Z przystanku trzeba dojść kilkaset metrów do samego budynku. Istnieje możliwość podjechania samochodem osobowym bezpośrednio przed wejście do budynku.
Aby wejść na teren Przedszkola należy pokonać 15 schodów lub skorzystać z podjazdu dla wózków dziecięcych . Żeby wejść do budynku przy wejściu głównym należy pokonać 3 schodki oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie na zewnątrz, można skorzystać z podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Budynek jest dwupoziomowy – aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody ( 23 stopnie). W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość udzielania informacji ustnych i asysty przez personel przedszkola.
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.